For booking form in English click on the flag


_____________________________________________SÄRSKILDA VILLKOR

 En deltagare som betalat deposition och sänt in undertecknat bokningsformulär skall vara införstådd i nedan särskilda villkor.

1. Resenärens hälsa och ansvar
Resorna kan inkludera en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av resorna ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Ansvaret ligger hos resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att hon/han kan delta. I många fall går resorna till avlägsna platser med många mil till närmaste samhälle dessa resor kräver att resenären är vid god hälsa och kondition. Deltagaren medverkar under eget ansvar och researrangören kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. EcoWatch påtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteterna. Resenären är skyldig att följa de anvisningar som arrangörerna lämnar. Resenären är skyldig att ha fullgod reseförsäkring eller motsvarande för hela reseperioden. Färdledare/guide eller annan ansvarig personal kan när som helst stoppa en enskild deltagare från att fortsätta resan, helt eller delvis, om deltagaren uppträder på ett sådant sätt, att han/hon är en fara för sig själv, utgör en risk för andra, uppträder berusad eller på annat sätt störande så att det ger negativa påföljder för gruppen. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. EcoWatch råder Er å det starkaste att teckna rese- och olycksfallsförsäkring som täcker kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och EcoWatch avsäger sig allt ansvar.

2. Anmälan och betalning
Bokning sker i första hand skriftligen via hemsidans bokningsformulär. Efter mottagen bokning skickas en bekräftelse och betalningsuppgifter. Anmälningsavgiften är 10 % av resans hela kostnad som skall betalas inom 4 dagar efter mottagen bokningsbekräftelse till angivet bankgiro. För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, vilket anges vid bokningstillfället.

3. Avbeställning
Om hinder för resa uppstår bör EcoWatch kontaktas omgående dessa regler gäller:

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före paketets startdatum skall resenären erlägga minst 10 % av resans totala pris per resenär.

40 till 8 dagar före paketets startdatum skall resenären erlägga minst 50 % av resans totala pris.

Vid avbeställning mindre än 8 dagar före paketets startdatum skall resenären betala resans hela pris.

Notera att om avbeställningen sker mindre än 40 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Återbetalning sker ej till deltagare som ej avslutar påbörjad resa, vilket skälet än må vara.

Avbeställning ska göras till EcoWatch per telefon på nr 070- 4248378 eller per mejl till info@ecowatch.se. Avbeställning som kommer EcoWatch tillhanda efter resans avgång accepteras ej. EcoWatch råder att teckna avbeställningsskydd genom sin reseförsäkring.

4. Slutbetalning
Slutbetalning för resan sker senast 30 dagar före  startdatum, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 30 dagar före paketets startdatum skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar och betalningskvitto måste då mejlas till EcoWatch.

5. Bokning av flyg
Bokning av flyg görs av deltagare själv om inget annat specifik anges vid anmälan. Vid förfrågan kan EcoWatch hjälpa till med en preliminärbokning som sedan kunden själv får bekräfta och göra slutbetalning för. Detaljerad information om bokning av flygbiljett ges vid din anmälan.

6. Ändring av kostnad
EcoWatch har rätt att höja  priset för resa om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av lokala kostnader, ändringar av skatter, tullar eller avgifter eller ändringar av växelkurser dock ej mer än 10 % då kunden har rätt att avboka. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning skall ske.

7. Ändring av färdplan
EcoWatch förbehåller sig rätten att företa vissa ändringar i resornas upplägg. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet vilken därför alltid är preliminär. Den typ av resor som EcoWatch erbjuder är inte som en vanlig resa. När det gäller att skåda och fotografera vilt i svårtillgängliga områden måste det tillåtas flexibilitet och förändringar. Under resans gång kan det förekomma omständigheter över vilka inte ens den skickligaste researrangör/guide kan råda över.  I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. EcoWatch förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, eller andra eventualiteter som EcoWatch eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

8. Ändring av bokning och deltagaruppgifter
Ändringar som görs av resenären efter mottagen bekräftelse som medför kostnader står resenären själv för. Det åligger resenären att hålla EcoWatch underrättad om eventuell ändring av namn, postadress, emailadress samt telefonnummer så att EcoWatch kan meddela eventuella ändringar i resan. EcoWatch meddelar eventuella ändringar i första hand via e-post.

9. Kontroll av färdhandlingar
Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på eventuella flygbiljetter då dessa måste överrensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.

10. Inställandet av en resa
EcoWatch äger rätten att ställa in en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, natur-katastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan till deltagarna. EcoWatch är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan. Då deltagaren betalar internationellt flyg separat är det speciellt viktigt att teckna ett resavbeställningsskydd som ersätter kostande vid ett inställande.

11. Reseförsäkring/avbeställningsskydd

Viktigt!
Du ansvarar själv för att ha en fullgod reseförsäkring och ett eventuellt avbeställningsskydd (se punkt 1). Då vi ofta befinner oss långt från närmaste samhälle är det viktigt att din försäkring täcker eventuellt sjukdomsfall eller nödsituation som kräver evakuering och/eller hemsändande från avlägsen plats. Hör efter med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Försäkringsbeviset ska tas med på resan för att kunna visas upp vid behov. Vidare råder EcoWatch att teckna ett avbeställningsskydd som ersätter kostnad för resa vid sjukdom eller olycka. Se till att avbeställningsskyddet även ersätter kostnad för internationellt flyg vid inställande av paketresa pga. omständigheter nämnt i punkt 10. Sådan kan i vissa fall tecknas direkt via resebyrå eller separat via t.ex. Europeiska reseförsäkringar.